“Refugee From Aleppo”, 96" x 96", Idakatherine Graver.

Refugee from Aleppo

Refugee from Aleppo
96″ x 96″